نماينده رسمي و انحصاري کاراجا در ايران 

ظروف شیشه ای