نماينده رسمي و انحصاري کاراجا در ايران 

آجیل خوری