نماينده رسمي و انحصاري کاراجا در ايران 

لیوان تکی