نماينده رسمي و انحصاري کاراجا در ايران 

سرویس لیوان 6 نفر