نماينده رسمي و انحصاري کاراجا در ايران 

قاشق و چنگال تکی