نماينده رسمي و انحصاري کاراجا در ايران 

سرویس قاشق و چنگال 6 نفر