نماينده رسمي و انحصاري کاراجا در ايران 

حلقه دستمال سفره