نماينده رسمي و انحصاري کاراجا در ايران 

گلدان و مجسمه