نماينده رسمي و انحصاري کاراجا در ايران 

سیلیکونی و قالب