نماينده رسمي و انحصاري کاراجا در ايران 

سرامیکی و سفالی