نماينده رسمي و انحصاري کاراجا در ايران 

رومیزی و رانر