نماينده رسمي و انحصاري کاراجا در ايران 

قهوه جوش و شیرجوش