نماينده رسمي و انحصاري کاراجا در ايران 

سرویس چای خوری