نماينده رسمي و انحصاري کاراجا در ايران 

کتری و قوری