نماينده رسمي و انحصاري کاراجا در ايران 

سرویس قاشق و چنگال 12 نفر